Over onze visie

WereldwijZ Kindercentrum heeft als doel kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar (kinderdagverblijf) en 4 tot 13 jaar( buitenschoolse opvang) kwalitatief goede en verantwoorde opvang te bieden, waarbij respect voor en de ontwikkeling van het kind centraal staat. Deze verantwoordelijkheid vraagt om een duidelijke visie ten aanzien van opvang, ontwikkeling en opvoeding van kinderen.

Het kindercentrum streeft de vier pedagogische basisdoelen, die zijn opgenomen in de Wet Kinderopvang, na:

* Het bieden van emotionele veiligheid
* Aandacht voor de ontwikkeling van persoonlijke competentie
* Aandacht voor de ontwikkeling van sociale competentie
* Aandacht voor het eigen maken van waarden en normen

WereldwijZ Kindercentrum werkt vanuit de pedagogische visie van Reggio Emilia.

Hoe deze visie tot stand is gekomen en hoe wij de visie inzetten in ons kindercentrum wordt hieronder beschreven.

Pedagogische visie Reggio Emilia


Historie

Reggio Emilia is een plaats in het noorden van Italie. Na de Tweede Wereldoorlog besloten ouders van het dorp Reggio Emilia dat er een school moest komen voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Loris Malaguzzi, een onderwijzer uit een naburig dorp, voelde zich aangesproken door het initiatief van de ouders en sloot zich bij hen aan. Deze schooltjes en dagverblijven werden de Reggio scholen genoemd en onder leiding van Loris Malaguzzi werd een eigen pedagogiek ontwikkeld waarin het kind centraal staat. Deze pedagogiek wordt Reggio Emilia genoemd.

Filosofie

De Reggio Emilia Filosofie heeft als basis dat kinderen al bij hun geboorte een rijkdom aan capaciteiten, kracht en creatieve uitingen meekrijgen. Kinderen hebben vanaf hun geboorte -Honderd Talen- tot hun beschikking om zich uit te drukken. Daarmee wordt bedoeld dat kinderen zich niet enkel met taal uitdrukken maar ook met hun vele andere uitingsvormen: muziek, beweging, dans, klei, papier, gebaren, poppenspel, en toneel. De kinderen worden dan ook gestimuleerd in hun eigen (creatieve) ontwikkeling. Daarnaast wordt samenwerking met anderen aangemoedigd. De kinderen kunnen zich zo in hun eigen tempo ontwikkelen met liefdevolle begeleiding en professionele zorg.

De drie pedagogen

Binnen de Reggio Emilia filosofie worden de kinderen onderling gezien als elkaars eerste pedagoog. Kinderen kunnen elkaar veel leren. Ze moeten samen communiceren, maken samen plannen, ontdekken elkaars gedachten, vormen zich een beeld van zichzelf en van andere kinderen. Juist door hun onderlinge verschillen kunnen ze elkaar verrijken.

De volwassenen worden gezien als de tweede pedagoog. Iedere volwassene die met kinderen omgaat, is aan het opvoeden en voegt iets toe aan de ontwikkeling van de kinderen.

De derde pedagoog is de omgeving. Door een inspirerende omgeving zullen kinderen zich ontwikkelen en ook dingen gaan uitproberen die misschien weer nieuwe ontwikkelingen oproepen.

Het kind als individu.

Ieder kind is uniek.

Het wil zijn eigen wereld bouwen en dient als zodanig in zijn eigenheid te worden geaccepteerd en gerespecteerd, zodat de mogelijkheden zichzelf te zijn zo optimaal mogelijk benut worden. Dit houdt in dat we het kind als individu benaderen, door aan te sluiten bij zijn individuele behoeften. We gaan in op de eigen initiatieven van het kind, maar laten het tevens profiteren van de toegevoegde waarde van het samenzijn in een groep. Het kind leert zo om met andere kinderen en volwassenen om te gaan.

Kinderparticipatie, de eigen inbreng van de kinderen, staat bij ons hoog aangeschreven. Een kind is veel meer betrokken bij een activiteit als hij of zij daadwerkelijk mee mag denken over de invulling daar van.

De visie gaat ervan uit dat alle mensen in aanleg geboren worden als kleine onderzoekers, die nieuwsgierig en onbevangen de alledaagse werkelijkheid willen leren kennen. Door kinderen de ruimte te geven en het vertrouwen om hun eigen mogelijkheden volledig te ontwikkelen, ontstaat een wereld van verbeelding, logica en creativiteit. Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. De volwassenen die belast zijn met opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind op een bepaald moment zijn en daarop inspelen door de juiste omgeving en materialen aan te bieden.

Aan ons dus de taak om ons te verdiepen in de kinderen en te luisteren naar wat zij ons te vertellen hebben.

"Wat houdt de kinderen bezig, in plaats van dat we kinderen bezighouden."

Veiligheid en geborgenheid door een terugkerend patroon.

WereldwijZ Kindercentrum kent een op het kind en de groep afgestemd dagritme, waarbinnen elk kind de juiste zorg krijgt. Kinderen voelen zich veilig en geborgen als ze kunnen rekenen op onze zorg en aandacht volgens een terugkerend patroon.

Een liefdevolle benadering en oprechte betrokkenheid.

Voor ons is het noodzakelijk dat een kind zich veilig, vertrouwd en liefdevol benaderd voelt, zowel in de omgeving als in de relatie met groepsgenoten en medewerkers. Daardoor krijgt een kind meer zelfvertrouwen. In ons kindercentrum worden de kinderen opgevangen door deskundige medewerkers, die vanuit de pedagogische visie een warme en liefdevolle omgeving scheppen. Vanuit oprechte betrokkenheid en met aandacht voor ieder kind geven zij op professionele wijze vorm aan de opvang van de kinderen.

Verschillende rollen en functies medewerkers.

Kenmerkend in ons kindercentrum zijn de op de Reggio Emilia-benadering gebaseerde verschillende rollen en functies van de medewerkers. De medewerkers zijn zich bewust van hun rol als mede opvoeder. Ze scheppen voorwaarden waarbinnen de kinderen samen kunnen spelen, werken en leren, maar houden zich tijdens dit proces ook op de achtergrond, zodat de kinderen zich vrij kunnen ontplooien. Ze zien zichzelf ook als onderzoekers. Relatie met de ouders.

Een goede relatie tussen ouders en WereldwijZ Kindercentrum is van groot belang voor het kind. Een gedeelde zorg vraagt om goede afspraken. Het is belangrijk om elkaar op de hoogte te stellen van dat wat het kind heeft meegemaakt. Ouders en medewerkers zijn zo beter in staat het kind te begrijpen. WereldwijZ Kindercentrum zorgt ervoor dat ook de ouders zich helemaal welkom voelen in het kindercentrum. De oudercommissie vervult een belangrijke rol binnen de organisatie en stelt de ouders in staat om invloed uit te oefenen op het beleid en het kwaliteitspeil. Dit samenspel is onmisbaar bij het streven naar de best mogelijke kwaliteit voor onze dienstverlening.

Een uitdagende omgeving.

WereldwijZ Kindercentrum biedt een omgeving die kinderen stimuleert en prikkelt. Kleurstelling en inrichting sluiten aan op de belevingswereld van de kinderen. We kiezen dan ook bewust voor een frisse uitstraling. Zorg voor de kinderen is onlosmakelijk verbonden met de zorg voor de omgeving waarin zij opgroeien. In ons kindercentrum willen we graag een huiselijke, ontspannen sfeer creeren. Met speelhoekjes, zoals een poppenhoek, autohoek, toneelhoek, studie/ontspanningsruimte en atelier.

Kinderen krijgen bij ons een palet aan expressieve mogelijkheden om te ontdekken wat ze leuk vinden en te laten zien wie ze zijn.

We geloven in de kracht van expressie. We zien de kinderen als ware architecten, kunstenaars en bouwers. Elke dag is een ontdekkingstocht; we leren en delen met elkaar nieuwe ideeen en inzichten om kinderen te laten ontdekken wat ze leuk vinden.

In de aangrenzende buitenruimte is er veel aandacht voor de natuur. Ook hier kan het kind, vanuit zichzelf, ontdekken en ontwikkelen.

Communiceren in meerdere talen

Voor kinderen is het zich kunnen uitdrukken en communiceren heel wezenlijk. Maar jonge kinderen doen dit moeilijk met woorden. Zij hebben wel andere manieren om zich te uiten; door te wijzen, ergens naar toe te kruipen, te zingen, te dansen of tekenen en knutselen. Maar ook mimiek, geluid, beweging, drama en muziek. Kinderen krijgen bij ons de vrijheid om zich op verschillende manieren te uiten.

Wij hechten veel belang aan het vrij spelen en het ontwikkelen van fantasie door middel van muziek, liedjes, zingen, dansen en rollenspel. Deze komen grotendeels vanuit de kinderen zelf en wij gaan hier op een positieve manier in mee.

Binnen deze benadering wordt uitgegaan van het complete kind. Er wordt gekeken naar wat het kind al wel kan.

Allemaal talen waarmee kinderen hun wereld onderzoeken.

Al deze vormen van communicatie zijn van belang, omdat elke vorm zijn eigen zeggingskracht en mogelijkheden heeft. Er is dan ook veel aandacht voor kunstzinnige vorming om kinderen bewust te maken van de vele uitdrukkingsmogelijkheden.

Dit noemt de gerenommeerde Italiaanse pedagoog Malaguzzi de 100 Talen van kinderen.

Creativiteit en expressie Binnen de pedagogiek van Reggio Emilia is er veel aandacht voor kunstzinnige vorming om kinderen bewust te maken van de vele uitdrukkingsmogelijkheden.

We worden allemaal creatief geboren en als nieuwsgierige kinderen onderzoeken we alles op waarheid en op bruikbaarheid.

Kinderen houden ervan om bezig te zijn met materialen. Ze willen graag kennismaken met nieuwe materialen. Ze leren hierdoor de mogelijkheden en eigenschappen kennen zonder dat daarbij nog belangrijk is wat voor resultaat ze ermee kunnen behalen. Het is voor hen 1 grote ontdekkingsreis. De medewerkers stimuleren dit door regelmatig knutselactiviteiten te organiseren en door te werken met verschillende materialen zoals water, zand, klei en verf.

Creatief zijn kun je op vele manieren doen. Fantasie verhalen vertellen en eigen liedjes bedenken is ook een vorm van creativiteit. Oplossingen bedenken voor onverwachte situaties vereist zeker creativiteit.

De medewerkers geven hierin de ruimte door naar het kind te luisteren, mee te denken en te stimuleren in het zelf bedenken van een oplossing. De opmerking van een kind bijvoorbeeld over zijn schaduw, kan aanleiding zijn om het verschijnsel schaduw verder te onderzoeken.

Het kind ervaart op deze manier dat wat hij zegt ook belangrijk is en dat hij leuke en goede dingen kan bedenken.

Wij hechten veel belang aan het vrij spelen en het ontwikkelen van fantasie door middel van muziek, liedjes, zingen, dansen en rollenspel.

Deze komen grotendeels vanuit de kinderen zelf en wij gaan hier op een positieve manier in mee.


Binnen deze benadering wordt uitgegaan van het complete kind. Er wordt gekeken naar wat het kind al wel kan.

"Creativiteit is meer dan een manier van waarnemen, denken of doen."

Documenteren

Alles wat de kinderen doen, denken, maken, bespreken wordt vastgelegd door middel van fotos, videos, cassetteopnames, teksten, gemaakt werk, etc. Deze documentatie dient allereerst als geheugen voor de kinderen waardoor ze op hun ideeen kunnen voortborduren. Daarnaast vormt het gespreksstof voor de volwassenen die de gegevens proberen te analyseren en te interpreteren. Daarbij staat het onderzoeksproces van kinderen voorop en niet het resultaat van hun werk. Tot slot geeft het ouders veel informatie over de dingen waarmee hun kinderen bezig zijn.

De meerwaarde voor het kind

Uit onderzoek in Italie is gebleken dat wanneer de kinderen met 6 jaar naar de Italiaanse staatsschool gaan, ze opvallen door hun inventiviteit en creativiteit. De kinderen van Reggio Emilia hebben ook een sterk zelfgevoel, ze kunnen goed samenwerken en staan open voor ideeen van anderen. Ze kunnen zich goed concentreren en gaan respectvol met elkaars maaksels om. Dat wat de kinderen uitdrukken in hun honderd talen (de producten van klei, bouwblokken, tekeningen, schilderijen enz.) is van een bijzondere kwaliteit.

Wij geven kinderen de gelegenheid zich te ontplooien in plaats van zich te plooien.

Copyright © 2016-2022 wifir3.com.com